Untitled Document

        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในวันที่ 11 มีนาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากว่าที่เรือตรี ศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ กล่าวรายงาน สำหรับปีงบประมาณนี้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เทศบาลตำบลตลาดน้อย และเทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
11 มีนาคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์  เวทสรากุล  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทอยนุสรณ์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร
8 มีนาคม 2561
       
20 กุมภาพันธ์ 2561
       
9-11 กุมภาพันธ์ 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 33/2560 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี
8 กุมภาพันธ์ 2561
        สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด ดำเนินโครงการ Business Fun Fair 2017 สาวเก๋ หนุ่มเท่ห์ เพื่อแสดงผลงานในรายวิชา โครงการ โครงงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 31 มกราคม 2561
31 มกราคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพและคัดกรองสารเสพติด สำหรับนักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 มกราคม 2561
30 มกราคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา โควตา เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 26 มกราคม 2561
26 มกราคม 2561
        ชมรม To Be Number 1 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดกิจกรรมแอโรบิคแดนซ์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 5 ในวันที่ 25 มกราคม 2561
25 มกราคม 2561
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ในวันที่ 25 มกราคม 2561 บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง
25 มกราคม 2561
        คณะผู้บริหาร และครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมงานวันครู ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ อาคารประมณฑ์ผลาสิน ศูนย์การทหารม้า (ค่าอดิศร) จังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี
16 มกราคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เพื่อศึกษาดูงาน การดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 11 มกราคม 2561
11 มกราคม 2561