Untitled Document

       
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 1/2561 ในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
15 พฤษภาคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพล อดิเรกสาร ประธานกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
11 พฤษภาคม 2561
      วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
10-11 พฤษภาคม 2561
        คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่จาก วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2561
22 มีนาคม 2561
        คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นำโดยผู้อำนวยการ เฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่จาก วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ในวันที่ 15 มีนาคม 2561
15 มีนาคม 2561
       
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในวันที่ 11 มีนาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากว่าที่เรือตรี ศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ กล่าวรายงาน สำหรับปีงบประมาณนี้วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เทศบาลตำบลตลาดน้อย และเทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
11 มีนาคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์  เวทสรากุล  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทอยนุสรณ์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร
8 มีนาคม 2561
       
20 กุมภาพันธ์ 2561
       
9-11 กุมภาพันธ์ 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 33/2560 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็นประธานในพิธี
8 กุมภาพันธ์ 2561
        สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด ดำเนินโครงการ Business Fun Fair 2017 สาวเก๋ หนุ่มเท่ห์ เพื่อแสดงผลงานในรายวิชา โครงการ โครงงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 31 มกราคม 2561
31 มกราคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพและคัดกรองสารเสพติด สำหรับนักศึกษาที่กลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 มกราคม 2561
30 มกราคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา โควตา เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 26 มกราคม 2561
26 มกราคม 2561
        ชมรม To Be Number 1 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดกิจกรรมแอโรบิคแดนซ์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 5 ในวันที่ 25 มกราคม 2561
25 มกราคม 2561
       วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ในวันที่ 25 มกราคม 2561 บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง
25 มกราคม 2561
        คณะผู้บริหาร และครู วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ร่วมงานวันครู ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ อาคารประมณฑ์ผลาสิน ศูนย์การทหารม้า (ค่าอดิศร) จังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี
16 มกราคม 2561
        วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เพื่อศึกษาดูงาน การดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในวันที่ 11 มกราคม 2561
11 มกราคม 2561