บุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับ
ภาพถ่าย
ชื่อ
นามสกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง/อันดับ
วิทยฐานะ
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นางสุภัชชา เครื่องเทศ ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
ครู คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างานการเงิน
่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2
นางสาววรษา เดชาวรภักดิ์ บธ.ม.วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ครู คศ.1
  หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำสาขาวิชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
นางสาวผ่องพรรณ จันทร์สมร วศ.บ.วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ครูพิเศษสอน
  ครูประจำสาขาวิชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
นายภาณุพงศ์ มีแก้ว  
ครูพิเศษสอน
  ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ