บุคลากรสาขาวิชาการบัญชี


ลำดับ
ภาพถ่าย
ชื่อ
นามสกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง/อันดับ
วิทยฐานะ
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นางนัฐชวนันท์ เดชะอำไพ บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ครู คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
่ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
2
นางสาวกชรัตน์ แหวนทับทิม บช.บ.การบัญชี
ครู คศ.1
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี
3
นางวทันยา พลายละหาร บช.บ.การบัญชี
ครูพิเศษสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี
4
นางสาวลลิตา นาพุทธา บช.บ.การบัญชี
ครูพิเศษสอน
  ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี
5
นางสาวสุภาวี ผดุงเวช  
ครูพิเศษสอน
  ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี