บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ
ภาพถ่าย
ชื่อ
นามสกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง/อันดับ
วิทยฐานะ
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นายวิศรุต ไวโสภา วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
ปทส. ครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร
ครู คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
2
นางสาวอรอุมา ปลื้มจิตร์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ครูพิเศษสอน
  ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
นางสาวสุนิสา อยู่สินธุ์ อส.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูพิเศษสอน
  ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ