บุคลากรสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ
ภาพถ่าย
ชื่อ
นามสกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง/อันดับ
วิทยฐานะ
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นายชาตรี เริงชัยภูมิ คอ.ม.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร
ครู คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
่ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2
นายพงษ์ศักดิ์ นิลผาย วท.ม.เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
ครู คศ.2
ชำนาญการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
3
นายเมาลี กลิ่นหอม อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ครู คศ.2
ชำนาญการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
ครูประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
4
นายศิริพงศ์ ชาลีน้อย ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร
ครู คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
5
นายวรากร พรมจิ๋ว คอ.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี
คอ.บ. อิเล็กทรอนิกส์
พนักงานราชการ (ครู)
  ครูประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
6
นายมนูภัณฑ์ อยู่ยั่งยืน คอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
พนักงานราชาการ (ครู)
  ครูประจำสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง