บุคลากรสาขาวิชาโลหะการ

ลำดับ
ภาพถ่าย
ชื่อ
นามสกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง/อันดับ
วิทยฐานะ
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นายนันทวุฒิ ภู้มณี ค.ม.บริหารการศึกษา
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
ครู คศ.2
ชำนาญการ หัวหน้าสาขาวิชาโลหะการ
2
นายมงคล เถื่อนฤาชัย คอ.ม.เครื่องกล
ครูผู้ช่วย
  ครูประจำสาขาวิชาโลหะการ
4
นายสันติ หาญอาษา ทล.บ.เครื่องมือกล
พนักงานราชการ (ครู)
ครูประจำสาขาวิชาโลหะการ
5
นายวัชรากร อุทะดารา อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล
ครูพิเศษสอน
ครูประจำสาขาวิชาโลหะการ