บุคลากรสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

ลำดับ
ภาพถ่าย
ชื่อ
นามสกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง/อันดับ
วิทยฐานะ
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นายปรีชา ทิมทอง คอ.บ.เครื่องกล
ครู คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
หัวหน้างานความร่วมมือ
2
ดร.แมนฤทธิ์ บุญเย็น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)
สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา
ครู คศ.2

ชำนาญการ

ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
3
นายสันติ ปรางแก้ว คอ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
ครู คศ.2
  ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม