บุคลากรสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

ลำดับ
ภาพถ่าย
ชื่อ
นามสกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง/อันดับ
วิทยฐานะ
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นายดำรง สัพโส คอ.ม.เครื่องกล
ครู คศ.2

ชำนาญการ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
2
นายฉัตรชัย สมพงศ์ ปทส.เครื่องมือกล
ครู คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
3
นายทำนอง เสือพาดกร วศ.บ.อุตสาหการ
ครู คศ.1
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
4
นายเฉลิมพล นามปัดถา อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
5
นายกิตติศักดิ์ ทองศักดิ์ วศ.บ. เครื่องกล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
6
นายวีรพัฒน์ นามปัญญา วศ.ม. เครื่องกล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
7
นายภูริดล ภูสอดสี วศ.บ.อุตสาหการ
พนักงานราชการ (ครู)
ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
8
นางสาวกาญจนา รักพวง ทล.บ.เทคโนโลยีการผลิต
ครูพิเศษสอน
ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
9
นายอร่าม
บุญประเสริฐ วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครูพิเศษสอน
ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
10
นายตะวัน
ขุนวิเศษ
คอ.บ. อุตสาหการ
ครูพิเศษสอน
ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคการผลิต