บุคลากรสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

ลำดับ
ภาพถ่าย
ชื่อ
นามสกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง/อันดับ
วิทยฐานะ
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นายดำรง สัพโส คอ.ม.เครื่องกล
ครู คศ.2

ชำนาญการ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
2
นายฉัตรชัย สมพงศ์ ปทส.เครื่องมือกล
ครู คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
3
นายทำนอง เสือพาดกร วศ.บ.อุตสาหการ
ครู คศ.1
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
4
นายเฉลิมพล นามปัดถา อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
5
นายกิตติศักดิ์ ทองศักดิ์ วศ.บ. เครื่องกล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
6
นายประเสริฐ บรรจง วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
ครูผู้ช่วย
  ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
7
นางสาวกาญจนา รักพวง ทล.บ.เทคโนโลยีการผลิต
ครูพิเศษสอน
ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
8
นายอร่าม
บุญประเสริฐ วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครูพิเศษสอน
ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
9
นายตะวัน
ขุนวิเศษ
คอ.บ. อุตสาหการ
ครูพิเศษสอน
ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคการผลิต