บุคลากรสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ
ภาพถ่าย
ชื่อ
นามสกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง/อันดับ
วิทยฐานะ
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นายอธิเจตน์ ทิวะสิงห์ คอ.ม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ครูผู้ช่วย
  ครูประจำสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2
นายเอกราช เขียวทอง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครพิเศษสอน
  ครูประจำสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3
นายกนก ทองเนื้อดี วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ครูพิเศษสอน
  ครูประจำสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์