บุคลากรสาขาวิชาวิชาเมคคาทรอนิกส์

ลำดับ
ภาพถ่าย
ชื่อ
นามสกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง/อันดับ
วิทยฐานะ
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นายโรมรัน ลาดเหลา วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
ครู คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้าสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
่ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
2
นางสาวสุพิชชา กันทะพันธุ์ วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ครูผู้ช่วย   ครูประจำสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
3
นายรัตนชัย กองวงค์       ครูประจำสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
4
นายนิพนธ์ ศรีเอี้ยง       ครูประจำสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์