บุคลากรสาขาวิชาวิชายานยนต์

ลำดับ
ภาพถ่าย
ชื่อ
นามสกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง/อันดับ
วิทยฐานะ
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นายรักเกียรติ พุ่มคุ้ม คอ.บ.เครื่องกล
ครู คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้าสาขาวิชายานยนต์
2
นายสมเกียรติ์ พันธุ์น้อย ปทส.เทคนิคช่างยนต์
ครู คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3
นายภาคภูมิ ทันสีหา คอ.บ.เครื่องกล
ครูพิเศษสอน
ครูประจำสาขาวิชายานยนต์
4
นายชิตมงคล พงษ์สิงห์ คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
ครูพิเศษสอน
ครูประจำสาขาวิชายานยนต์
5
นางสาววรัญญา ทุมทอง  
ครูพิเศษสอน
ครูประจำสาขาวิชายานยนต์