บุคลากรแผนกเทคนิคพื้นฐาน

ลำดับ
ภาพถ่าย
ชื่อ
นามสกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง/อันดับ
วิทยฐานะ
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นายณรงค์ องค์อาจ คอ.ม.อุตสาหการ
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างานพัสดุ
ครูประจำสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
2
นายณันฐกานต์ โมธินา คอ.บ.อุตสาหการ

พนักงานราชการ (ครู)

 

ครูประจำสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน