บุคลากรแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลำดับ
ภาพถ่าย
ชื่อ
นามสกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง/อันดับ
วิทยฐานะ
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นางณํฐสุกานดา ศิริแจ่ม คบ.แนะแนวฯ
ครู คศ.2
ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
2
นายวิชัย ด้วงปั้น กศ.บ. คณิตศาตร์
ครู คศ.2
ชำนาญการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
3
นางนันทวัน อุบลวัตร กศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา
ครู คศ.1
  หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
4
นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งจังตระกูล วท.บ.สถิติประยุกต์
ครู คศ.1
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5
นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีเมือง  
ครู คศ.1
  ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ
6
นางสาวนันท์ณภัสร พรมสุทธิ์  
ครูผู้ช่วย
  ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7
นายอดิเรก สีสายัณห์ คบ.ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษสอน
  ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9
นางรัชนีวรรณ ศิลป์สมบูรณ์ คบ. การบริหารการศึกษา
ครูพิเศษสอน
  ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10
นางสาวศิริกมล มณีฉาย บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ครูพิเศษสอน
  ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
11
นายซานาดู หว่านพืช วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
ครูพิเศษสอน
  ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12
นางสาวปรียาภรณ์ พูลศิริมัทนาพร  
ครูพิเศษสอน
  ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
13
นางสาวกฤตยาภรณ์ ต้องประสงค์  
ครูพิเศษสอน
  ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
14
นายนนทนันท์ เวทสรากุล  
ครูพิเศษสอน
  ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์