บุคลากรสาขาวิชาการตลาด

ลำดับ
ภาพถ่าย
ชื่อ
นามสกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง/อันดับ
วิทยฐานะ
หน้าที่รับผิดชอบ
1
นายเริงสันต์ ภูริคัมภีร์ วท.ม.เศรษฐศาสตร์
ครู คศ.3
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2
นางบุษบา ภูริคัมภีร์ บธ.บ.การจัดการทั่วไป
พนักงานราชการ
 
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำสาขาวิชาการตลาด
3
นางสาวเบญจวรรณ ชูมงคล บธ.บ.การตลาด
ครูพิเศษสอน
  ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำสาขาวิชาการตลาด