banner
ตัววิ่ง << สระบัว รั้วปูน ดอกคูณ และทิวสน >>                         << ปรัชญา : สร้างผู้นำทางเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่สังคม >>                         << คติพจน์ : วินัย คือปัจจัยแห่งประสิทธิภาพ >>                   <<อัตลักษณ์ : ทักษะเยี่ยม>>                       <<เอกลักษณ์ : จิตอาสาบริการชุมชน>>                        << สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2549, 2558>>                       <<นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2554 >>
เมนูหลัก

  หน้าหลัก
  ประวัติวิทยาลัย
  ฝ่ายบริหาร
  ปรัชญา,คติพจน์
  เอกลักษณ์,อัตลักษณ์
  ตราวิทยาลัย
  สีประจำวิทยาลัย
  พันธกิจ,นโยบาย
  วิสัยทัศน์
  เพลงมาร์ชวิทยาลัย
  บุคลากร

  แผนภูมิบุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  แผนผังวิทยาลัย
  แผนที่การเดินทาง
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


  1. ข้อมูลสถานศึกษา
  2. ข้อมูลบุคลากร
  3. ข้อมูลนักศึกษา
  4. ข้อมูลหลักสูตร
  5. ข้อมูลงบประมาณ
            - ปีงบประมาณ 2558
            - ปีงบประมาณ 2559
  6. ข้อมูลครุภัณฑ์
  7. ข้อมูลอาคารสถานที่
  8. ข้อมูลสถานประกอบการ
  9. ข้อมูลจังหวัด


  ฝ่ายวิชาการ
      -  งานวิทยบริการและห้องสมุด
      -  งานวัดผลและประเมินผล
      -  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
      -  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
      -  งานสื่อการเรียนการสอน
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
      -  งานบริหารงานทั่วไป
      -  งานประชาสัมพันธ์
      -  งานบุคลากร
      -  งานการเงิน
      -  งานการบัญชี
      -  งานพัสดุ
      -  งานอาคารสถานที่
      -  งานทะเบียน
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
      -  งานปกครอง
      -  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
      -  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
      -  งานครูที่ปรึกษา
      -  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
      -  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
      -  งานวางแผนและงบประมาณ
      -  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
      -  งานความร่วมมือ
      -  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
      -  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
      -  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


  สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
  สาขาวิชาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  สาขาวิชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  สาขาวิชาวิชาเทคนิคการผลิต
  สาขาวิชาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  สาขาวิชาวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
  สาขาวิชาวิชาโลหะการ
  สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิชาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาวิชายานยนต์
  สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาวิชาเมคคาทรอนิกส์


 
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
  วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
  วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี


  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สำนักอำนวยการ
  สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
  จังหวัดสระบุรี
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี)
  ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุร
  กศน.สระบุรี


  คู่มือสำหรับประชาชนในการสมัคร คัดเลือก และขึ้นทะเบียนเข้าเป็น นักศึกษา
  แผ่นพับวิทยาลัย
  ข้อมูลงานทะเบียน
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2554
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2555
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2556
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2557
       - จำนวนนักเรียน-นักศึกษา 2558
       - สรุปรวมจำนวนนักเรียน-นักศึกษา
  แผนปฏิบัติราชการ
       - ปีงบประมาณ 2559
       - ปีงบประมาณ 2560
       - ปีงบประมาณ 2561
       - ปีงบประมาณ 2562
  รายงานผลการดำเนินงาน
       - ปีงบประมาณ 2561
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
       - ปีการศึกษา 2553
       - ปีการศึกษา 2554
       - ปีการศึกษา 2555
  รายงานการประเมินตนเอง
       - ปีการศึกษา 2558
       - ปีการศึกษา 2559
  รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
       - ปีการศึกษา 2555
       - ปีการศึกษา 2556
  รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
       - รายงานการประเมินคุณภาพภายในรอบสาม
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
  ตรวจสอบผลการเรียน
 
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2558
  แผนการเรียนสาขาวิชาต่าง ๆ
  หลักสูตรการอาชีวศึกษา
       - ปวช. 2545
       - ปวช. 2556
       - ปวส. 2546
       - ปวส. 2557
  ข้อมูลสถานประกอบการ
  คู่มือนักเรียนนักศึกษา 2558


  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
  คู่มือระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2007
  คู่มือระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS2012
  คู่มือระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา V-COP
  เอกสารฝ่ายแผนและความร่วมมือ
       - แบบฟอร์ม SAR บุคคล
       - แบบฟอร์ม ปย.1
       - แบบฟอร์ม ปย.2
       - ประเมินภายใน
          1. ประเด็นการพิจารณา
          2. ตัวอย่างแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
  เอกสารการดำเนินโครงการ
       - แบบฟอร์มเสนอโครงการ
       - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ
  เอกสารงานประชาสัมพันธ์
       - แผ่นพับวิทยาลัย
  เอกสารงานทะเบียน
       - ใบรายชื่อนักศึกษา
       -  แบบฟอร์มงานทะเบียน
  เอกสารงานวัดผลและประเมินผล
       - เกณฑ์การวัดผล
       - ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินแผนการสอน
  เอกสารงานพัสดุ
       - ประมาณการค่าใช้จ่าย (แผนก)
       - ประมาณการค่าใช้จ่าย (งาน)
  เอกสารงานบุคลากร
       - คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ
         { ปีการศึกษา 2555}
         { ปีการศึกษา 2556}
         { ปีการศึกษา 2557}
         { ปีการศึกษา 2558}
         { ปีการศึกษา 2559}
         { ปีการศึกษา 2560}
         { ปีการศึกษา 2561}
       - ใบรายชื่อบุคลากร
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานครู
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานครูพิเศษสอน
       - แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานเจ้าหน้าที่
       - ประกาศวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณครู
       - ประกาศวิทยาลัย เรื่อง จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
       - คู่มือจรรยาบรรณครู
       - คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน
       - แบบฟอร์มรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา/การศึกษาดูงาน
       - คำนวณอายุ
  เอกสารงานการเงิน
       - ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
       - ใบสำคัญรับเงิน
       - สัญญาการยืมเงิน 
  เอกสารงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
       - เอกสาร สผ.2 และ สผ.3
  เอกสารงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
       - สรุปทุนปีการศึกษา 2553-2555
  เอกสารงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
       - แบบฟอร์มขอนำข้อมูลขี้นบนเว็บไซต์
       - นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
       - แผนป้องกันและดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
  เอกสารงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
       - แบบฟอร์มขอสอนชดเชย
  เอกสารการทำโครงการของชมรมวิชาชีพต่าง ๆ
  Fonts SarabunNEW
  Fonts SarabunPSK
  Fonts SarabunIT๙
  โปรแกรม Acrobat Reader 11
  โปรแกรมระบบห้องสมุด OpenBiblio
  โปรแกรม Slideworks
  โปรแกรม ZoomIT 4.5
  อินเทอร์เน็ต

 
แผนการเรียน
 
     
 
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

 

ปวช.
  - สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ปวส.
  - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้าควบคุม (สายตรง)
  - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ต่างสาขา)
  - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (สายตรง)
 
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

ปวช.
  - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.
  - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (สายตรง)
  - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ต่างสาขา)

 
แผนกช่างเทคนิคการผลิต

ปวช.
  - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล
  - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี)
ปวส.
  - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องมือกล  (สายตรง)
  - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องมือกล  (ต่างสาขา)

 
แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ปวส.
  - สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม   สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต (สายตรง)
  - สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม   สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต (ต่างสาขา)
 
แผนกช่างซ่อมบำรุง
ปวช.
  - สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
 
แผนกช่างโลหะการ
ปวช.
  - สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  สาขางานโครงสร้าง
ปวส.
  - สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ   สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (สายตรง)
  - สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ   สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ต่างสาขา ระบบทวิภาคี)
 
แผนกช่างยนต์
ปวช.
  - สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์
ปวส.
  -  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ (สายตรง)
  -  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ต่างสาขา ระบบทวิภาคี)
 
แผนกวิชาบัญชี
ปวช.
  - สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี
ปวส.
  - สาขาวิชาการบัญชี   สาขางานการบัญชี  (สายตรง)
  - สาขาวิชาการบัญชี   สาขางานการบัญชี  (ต่างสาขา)
 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (สายตรง)
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ต่างสาขา)
 
แผนกวิชาการตลาด
  ปวช.
  - สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด
ปวส.
  - สาขาวิชาการตลาด   สาขางานการตลาด  (สายตรง)
  - สาขาวิชาการตลาด   สาขางานการตลาด  (ต่างสาขา)
 
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ปวช.
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวส.
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
  ปวช.
  - สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์    สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ปวส.
  - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
 
แผนกเมคคาทรอนิกส์
 
  ปวส.
  - สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์  สาขางานเมคคาทรอนิกส์
 
 
footer
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
เลขที่ 290 หมู่ 8 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โทรศัพท์ 0-3628-1295,  โทรสาร 0-3628-3532

e-mail : thaluang.cementhaianusorn@gmail.com